Skip til hoved indholdet
EN DE
    Hjem Om FynBus Udbud og kontrakter Kommissorium for FynBus’ Tilgængelighedsforum

Kommissorium for FynBus’ Tilgængelighedsforum

Baggrund

FynBus har siden 2007 haft et Handicapråd bestående af Dansk Handicapforbund, Danske Handicaporganisationer, Dansk Blindesamfund og Regionsældrerådet samt repræsentanter fra FynBus: Direktør Rasmus Bach Mandø m.fl. Rådets opgave er at medvirke til, at borgere med nedsat funktionsevne fysisk eller kognitivt bedst muligt kan benytte den kollektive bus- og flextrafik samt de visiterede ordninger i flextrafikken.

Samarbejdet har gennem årene resulteret i en række forbedringer som letter adgangen til den kollektive trafik. Eksempelvis er der indført elektriske ramper i et meget stort antal busser, og synshandicappede har fået bedre adgang til FynBus’ hjemmeside mm.

Med henblik på, at FynBus fastholder fokus på tilgængelighed, har bestyrelsen den 14. oktober 2021 besluttet at etablere et Tilgængelighedsforum. Foruden nuværende medlemmer af FynBus’ Handicapråd ønskes en bredere kreds af repræsentanter fra handicaporganisationer og interessenter med i FynBus’ Tilgængelighedsforum.

Formål

FynBus ønsker at samarbejde med en bred kreds af handicaporganisationer om løbende at forbedre tilgængeligheden til den kollektive trafik og flextrafikken.

FynBus lægger vægt på at

• Inddrage alle relevante interessenter i arbejdet med at finde og nedbryde barrierer for mennesker med handicaps brug af den kollektive buskørsel og flextrafik

• Lytte til forslag der kan medvirke til at afhjælpe barrierer

• Bringe planer for tiltag i spil med henblik på afprøvning og testning af løsninger mv.

Hvad er tilgængelighed

Tilgængelighed til busser og flexkørsel betyder, at det sikres, at så mange borgere som muligt kan bruge den kollektive trafik. De barrierer, der måtte være for borgere med fysiske, sensoriske og kognitive funktionsnedsættelser, er ikke en given situation, men noget der kan afhjælpes ved den rette tilpasning af forholdene.

Mennesker med handicap kan derved lettes for en barriere, så livet i større grad kan leves som mennesker uden handicap, det vil sige uafhængig af andres hjælp, med spontane beslutninger om hvad man vil, og kompenseret for udgifter ud over det normale, som skyldes handicappet.

Tilgængelighed i forhold til den kollektive trafik vedrører derfor hele kundens rejse fra beslutning over informationssøgning, bestilling og køb af billet, finde frem til flexbilen/bussen ved stoppestedet mv., påstigning og selve rejsen, herunder informationsformidling undervejs.

De formelle rammer

Den kollektive buskørsel og Flextrafik i Danmark er for alle. FynBus arbejder med tilgængelighed indenfor de rammer der sættes af FN, EU og dansk lovgivning:

• FN har vedtaget en Handicapkonvention i 2006, som Danmark tilsluttede sig i 2009.

• Europa-Parlamentet og Europarådet har vedtaget Forordning om buspassagerers rettigheder som fastsætter et minimum af rettigheder for passagerer, og trådte i kraft 1. marts 2013.

• Lov om Trafikselskaber, LBK 323 af 20. marts 2015.

• Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, LOV nr. 692 af 8. juni 2018.

Tilgængelighedsforums rolle

FynBus’ Tilgængelighedsforum er etableret med det formål at inddrage relevante interessenter, drøfte forslag til indsatser mod barrierer og lignende samt at bringe forslag og nye ideer ind i indsatsen for tilgængelighed. Tilgængelighedsforum har ikke besluttende myndighed, men er rådgivende ift. FynBus’ direktion og bestyrelse, der jf. lov om trafikselskaber har beslutningsmyndighed for trafikselskabet. FynBus’ Kontrakt- og Flexchef er formand for FynBus’ Tilgængelighedsforum.

Etablering og arbejdsform

FynBus’ Tilgængelighedsforum etableres pr. den 21. april 2022.

Dagsorden aftales med forum på baggrund af følgende skabelon:

1. Aftalt tema for mødet

2. Redegørelse og evt. drøftelse vedr. igangværende tiltag med henblik på tilgængelighed.

3. Rapportering vedr. den udførte handicapkørsel, flexkørsel mv.

4. Bordet rundt med orientering om relevante forhold til forum.

Der afholdes efter aftale tre til fire møder i forum pr. år.

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt