Skip til hoved indholdet
EN DE
    Hjem Om FynBus Udbud og kontrakter FynBus' arbejdsklausul fra 1. juni 2024

FynBus' arbejdsklausul fra 1. juni 2024

Denne arbejdsklausul er gældende for kontrakter indgået d. 1. juni 2024 eller senere.


Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for FynBus

1. Forpligtelsen

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på arbejdets udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold  end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den kollektive overenskomst indgået inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

For enkeltmandsvirksomheder, der udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår med henblik på kontraktens opfyldelse, gælder samme krav vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som nævnt ovenfor.

1.1 Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation

Alle medarbejdere skal 1 måned fra stillingen bliver tilbud eller 7 dage efter jobstart, alt efter hvilken frist der kommer først, have modtaget et ansættelsesbevis, samt orienteres af leverandøren om gældende løn- og arbejdsvilkår. Leverandøren er desuden ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

1.2 Krav til godkendelse af underleverandører samt krav til skiltning

FynBus skal skriftligt godkende, hvilke underleverandører leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, med angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr.

FynBus kan konkret stille krav till, at leverandøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde for FynBus.

1.3 Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere

Leverandører er forpligtet til at sikre, at såfremt leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldepligt til RUT-registret, overholder deres forpligtelse og på eget initiativ sender en kvittering for anmeldelsen til FynBus straks efter anmeldelsen.

2. Dokumentation

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.

2.1 Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

Leverandøren har bevisbyrden for, at forpligtelsen jf. klausulens afsnit 1. er overholdt, og FynBus kan på forlangende kræve at se dokumentation for leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. FynBus kan kræve dokumentation direkte fra leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere.

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstoplysninger, elektronisk registrerede timesedler/tidsregistrering med start- og sluttidspunkter de enkelte dage, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme, leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan FynBus i den konkrete sag anmode leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.

Leverandøren er forpligtet til at opbevare al relevant dokumentation i kontraktens løbetid og 12 måneder efter kontraktens udløb.

Såfremt Leverandøren ikke fremsender retvisende dokumentation for en eller flere ansatte er FynBus nødsaget til at foretage et skøn over medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Leverandøren skal i denne situation tåle, at dette skøn bliver lagt til grund for konklusion af kontrollen, herunder sanktionering, jf. afsnit 3.

2.2 Redegørelse

Såfremt FynBus har en mistanke om overtrædelse, skal leverandøren fremsende fyldestgørende redegørelse.

FynBus kan i den konkrete sag anmode leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.

2.3 Frister

Dokumentation skal være FynBus i hænde senest fem arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være FynBus i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

2.4 Videregivelse af dokumentation

FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.

FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulens, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold.

2.5 Persondata

FynBus gør opmærksom på, at Leverandøren har pligt til af egen drift at overholde de databeskyttelsesretlige regler, herunder til at overholde oplysningspligten overfor medarbejderne.

3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen

Ifalder leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten.

3.1 Sanktioner ved leverandørens overtrædelse af arbejdsklausulens afsnit 1

FynBus er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra leverandøren eller underleverandørers ansatte.

Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør kr. 1.000 kr. pr. dag indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet modregnes i leverandørens vederlag.

Der kan maksimalt påløbe bod for forsinket dokumentation og/eller redegørelse i 2 måneder efter fristen/fristernes udløb. Herefter er FynBus berettiget til at foretage et skøn over løn- og ansættelsesforhold med henblik på sanktionering for overtrædelse af afsnit 1, jf. afsnit 2.1 in fine.

3.2 Sanktioner ved leverandørens overtrædelse af arbejdsklausulens afsnit 2

Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag efter fristens udløb, udgør 1.000 kr. pr. dag indtil leverandøren har imødekommet FynBus’ krav. Beløbet modregnes i leverandørens vederlag.

3.4 Sanktioner ved væsentlig overtrædelse af arbejdsklausulen

Ved væsentlige overtrædelser forstås f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af Arbejdsklausulens bestemmelser i afsnit 1 og 2. Til gentagne overtrædelser henregnes også en flerhed af overtrædelser, der konstateres på denne kontrakt og andre kontrakter mellem parterne.

Leverandøren eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelse af Arbejdsklausulen vil altid berettige FynBus til at ophæve kontrakten helt eller delvist uden kompensation for heraf følgende tabt omsætning.

4. Kontrolforanstaltninger

FynBus eller dennes stedfortræder, herunder eksterne konsulenter eller parter mv., vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos leverandøren samt i vogne/busser, for at sikre overholdelse af arbejdsklausulen.

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt