Skip til hoved indholdet
EN DE
    Hjem Om FynBus Udbud og kontrakter FynBus' arbejdsklausul

FynBus' arbejdsklausul

Denne arbejdsklausul er gældende for kontrakter indgået før d. 1. juni 2024


Bilag 5.1 – Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for FynBus

1. Forpligtelsen 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder 
særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, 
der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det 
pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på 
hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter.

1.1. Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation 

Alle medarbejdere skal inden en måned efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et 
ansættelsesbevis samt orienteres af entreprenøren om gældende løn- og arbejdsvilkår. Entreprenøren 
er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. 
Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af 
billedlegitimation

1.2 Krav til godkendelse af underentreprenører samt krav til skiltning 

FynBus skal skriftligt godkende, hvilke underentreprenører entreprenøren anvender i forbindelse med 
opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. 
FynBus kan konkret stille krav til, at entreprenøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører 
arbejde for FynBus

1.3. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere 

Entreprenøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt entreprenøren eller dennes underentreprenører
har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ sender en
kvittering for anmeldelsen til FynBus straks efter anmeldelsen.

 

2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen 

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse. 

2.1. Dokumentation 

Entreprenøren har bevisbyrden for, at forpligtelsen jf. klausulens afsnit 1 er overholdt, og FynBus kan 
på forlangende kræve at se dokumentation for entreprenørens og dennes underentreprenørers
overholdelse heraf. FynBus kan kræve dokumentation direkte fra entreprenørens eller dennes 
underentreprenørers medarbejdere. 
Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering, lønregnskaber, 
opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme, entreprenøren har 
anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan FynBus i 
den konkrete sag anmode entreprenøren om at fremsende andre relevante dokumenter.

2.2. Redegørelse 

Såfremt FynBus har en mistanke om overtrædelse, skal entreprenøren efter påkrav fremsende en 
fyldestgørende redegørelse. 
FynBus kan i den konkrete sag anmode entreprenøren om at uddybe andre relevante forhold. 

2.3. Frister 

Dokumentationen skal være FynBus i hænde senest fem arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 
Redegørelsen skal være FynBus i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 

2.4 Videregivelse af dokumentation 

FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for 
overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt 
videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. 
FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for 
overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et 
begået strafbart forhold. 

 

3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen 

Ifalder entreprenøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne 
ikke for pligten til at opfylde kontrakten. 

3.1. Sanktioner ved entreprenørens overtrædelse til klausulens afsnit 1

FynBus er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra 
entreprenørens eller underentreprenørers ansatte. 
Entreprenøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag 
udgør 500,00 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i 
entreprenørens vederlag. 

3.2. Sanktioner ved entreprenørens overtrædelse af klausulens afsnit 2 

Entreprenøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag 
efter fristens udløb, jf. afsnit 2.3., udgør 1000,00 kr. pr. dag, indtil entreprenøren har imødekommet 
FynBus’ påkrav. Beløbet kan modregnes i entreprenørens vederlag.

3.3. Sanktion ved væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen

Entreprenørens eller dennes underentreprenørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil 
altid berettige FynBus til at ophæve kontrakten helt eller delvist. 

 

4. Kontrolforanstaltninger 

FynBus eller dennes stedfortræder, herunder eksterne konsulenter eller parter mv., vil i kontraktens 
løbetid løbende kunne gennemføre forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage anmeldte 
og uanmeldte kontrolbesøg hos entreprenøren samt i vogne/busser, for at sikre overholdelse af 
Arbejdsklausulen. 

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt