Skip til hoved indholdet
EN DE
    Hjem Flextrafik Rejseregler for Flextrafik

Rejseregler for Flextrafik

På denne side finder du rejsereglerne for åben Flextrafik, dvs. Flextur, Plustur, Telerute og Teletaxi. 

Gældende pr. 1. oktober 2015. 
Senest opdateret: 3. februar 2020

Beskrivelse af de forskellige typer af åben Flextrafik

Åben flextrafik er en del af den kollektive trafik, specielt på de steder og tidspunkter, hvor der ikke kører så mange busser. Kørslen skal bestilles på forhånd, og foregår i en ”bil” – det kan være en bus, men er som regel et mindre køretøj. Der findes forskellige typer åben flextrafik, fx Flextur, Plustur, Telerute og Teletaxi.

Åben flextrafik kræver – i modsætning til andre flextrafik-ordninger – ingen visitation.


Flextur
: Med Flextur kan du køre mellem to adresser – også til eller fra nabokommunen. Du kan finde mere information om Flextur her. 


Plustur
: Med Plustur kan du blive kørt til eller fra et knudepunkt, så du kan rejse videre med bus eller tog. Du kan finde mere information om Plustur her. 


Telerute
: Kører fast rute fra bus-stoppested til bus-stoppested (evt. på en specifik busrute). Teleruten kan køre på tværs af kommunegrænser. Du kan finde mere information om Telerute her. 


Teletaxi
: Kører mellem 2 adresser eller evt. til/fra et centerpunkt eller knudepunkt/skiftested indenfor ét eller flere angivne teleområder (teleområder minder om en buszone, men er typisk større) i kommunen. Teletaxi findes i Odense Kommune. Læs mere om Teletaxi her. 


Nedenfor ser du de generelle rejseregler for åben flextrafik. Der kan være undtagelser eller andre forhold på visse typer åben flextrafik, der enten er beskrevet nedenfor, i den enkelte køreplan eller i særskilte handelsbetingelser.

Rejseregler for åben Flextrafik

Som passager har du ansvar for at kende og overholde rejsereglerne.

Chaufføren skal sørge for, at rejsereglerne bliver overholdt. Chaufføren kan bortvise passagerer, der ikke følger dennes anvisninger.

Chaufføren kan afvise passagerer, som ikke har eller ikke vil købe gyldig billet eller kort.

Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passagerer, som er berusede eller til gene for chaufføren eller de øvrige passagerer.

Chaufførens fortolkning af rejsereglerne er umiddelbart gældende.

Det er dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort til turen.

Rejsegods er en genstand, der følger dig fra på- til afstigning. Rejsegods kan være:

- Tasker, kufferter, pakker, større sportsudstyr og lignende
- Kørestole
- Rollatorer og lignende gangstøtte, fx trollier
- Autostole

Du kan tage rejsegods af rimelig vægt og omfang med, hvis der er plads i bilen. Se de særlige regler vedr. kørestole/gangstativer mv. nedenfor. Du skal oplyse ved bestilling, om du ønsker at medbringe kuffert eller anden større bagage.

Du kan gratis medtage rejsegods, som du bruger til persontransport (kørestole, gangstativer etc.). Hvis du har rejsegods med, der er tomt/ikke anvendes til persontransport, skal du købe børnebillet/kort for at have dette med.

Chaufføren kan afvise rejsegods. Du må fx ikke medbringe ildelugtende genstande eller ting, som på anden måde kan genere eller være til fare for de øvrige passagerer. Chaufføren har den endelige afgørelse.

Du kan ikke regne med chaufførens hjælp til på- og aflæsning af rejsegods. Chaufføren er dog ansvarlig for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder anvisninger vedrørende fastspænding.

Du kan ikke tage din cykel med i bilen, og du kan kun medtage en barnevogn, hvis du selv kan klappe den sammen og anbringe den i bilens bagagerum.

Du skal bestille kørslen hos FynBus´ Bestillingscentral eller via FynBus’ internetbestilling. Du skal bestille åben flextrafik senest 1-2 timer før, du skal bruge den – se den enkelte køreplan.

Du bestiller her:

Rejseplanen, FynBus.dk/Flexbestilling eller på FynBus’ Bestillingscentral: 6311 2255.

For at bestille åben flextrafik via internet skal du først oprette dig som kunde. Der kan være begrænsninger på hvem og hvor, der kan bestilles via internet. Se aktuel information om onlinebestilling under de forskellige kørselsordninger på fynbus.dk/flextrafik.

Ved bestilling pr. telefon skal du blandt andet oplyse, om du:

- medbringer større bagage, herunder kørestol/rollator/autostol
- skal have førerhund/servicehund med
- ønsker at betale med et af FynBus´ kortprodukter (periodekort, Ungdomskort. Husk at oplyse kortnummer)
- ønsker at være fremme på et bestemt tidspunkt.


Når du bestiller åben flextrafik, bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel.

Du kan tidligst bestille en kørsel 14 dage, før det ønskede afhentningstidspunkt for turen.

Når du bestiller turen, får du med det samme det forventede afhentningstidspunkt. Bilen kan ankomme 5 minutter før og op til 15 minutter senere i forhold til det oplyste tidspunkt. Bilen kører så tæt på din gadedør som muligt.

Hvis du har bestilt Plustur via Rejseplanen, hvori der indgår andre transportformer som f.eks. bus eller tog, vil FynBus Flextrafik hjælpe med at overvåge din samlede rejse. FynBus Flextrafik vil så vidt muligt tilpasse din bestilte kørsel til registrerede forsinkelser og/eller kontakte dig vedrørende disse. Hvis dette ikke sker, hvis de andre transportformer er forsinkede, bedes du selv kontakte FynBus Flextrafik på 6311 2255, tast 2 og aftale nærmere.

Hvis du har bestilt åben flextrafik, som ikke er Plustur, og du på din rejse skal skifte til bus eller tog, skal du planlægge rejsen, så der er mindst 15 minutter mellem planlagt ankomst og afgang i skiftet.

Du kan under den enkelte kommune på FynBus.dk se hvilke typer åben flextrafik, der findes i den pågældende kommune samt i køreplanen herfor se hvilke betalingsmidler, kort og billetter, du kan bruge.

Bestiller du pr. telefon, skal du betale kontant i bilen. Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod betalingsbeløb op til nærmeste hundrede kroner. Checks udstedt til entreprenøren på billettens pris kan dog accepteres. Du skal da kunne forevise ID-kort eller Dankort lydende på kontoen. Plustur kan ikke bestilles via telefon.

Har du bestilt via hjemmeside, Rejseplanen eller app, har du mulighed for at betale med betalingskort. Ved betaling med betalingskort trækkes betalingen på din konto 5 hverdage efter den dato, hvor rejsen udføres. Betalingskortet skal tilmeldes kundeprofilen, før rejsen bestilles.

På Plustur, Telerute og Teletaxi kan du bruge et Pendlerkort fra FynBus eller DSB/Arriva samt visse togbilletter, der er gyldige til omstigning. Er du oprettet som bruger på internettet og har gyldigt Pendlerkort, kan din rejse være betalt af dit Pendlerkort. Du er selv ansvarlig for, at dit Pendlerkort/togbillet er gyldigt på rejsetidspunktet, og at det omfatter den valgte strækning for din Plustur.

Rejsekort kan ikke anvendes til åben flextrafik.

På Flextur kan du ikke rejse på periodekort fra FynBus eller DSB/Arriva eller togbilletter.

Hvis en kunde er oprettet i FynBus’ system som selvbetjeningskunde, har kunden ved oprettelse sagt ja til et særskilt sæt handelsbetingelser, der altid kan findes på bestillingssiden.

Du kan i den enkelte kommunes køreplan for Telekørsel se, hvilke typer Telekørsel, der findes i den pågældende kommune samt hvilke betalingsmidler, kort og billetter, du kan bruge.

For periodekort gælder følgende:

- Har du rejsekort pendler eller pendler kombi, kan du køre uden betaling i de teleområder, som rejsekortets pendlerstrækning ligger i, plus de tilstødende teleområder.

- Har du DSB-kort eller -billet, kan du køre uden betaling i de teleområder, som togkortets eller togbillettens start- og slutzone ligger i. Telekørsel er tilladt i hele det område, som start- og slutzonen ligger i. Ønsker du at foretage en rejse udover det teleområde, som start- eller slutzonen på DSB-kortet eller -billetten ligger i, fratrækkes 1 stk. teleområde fra den samlede pris. Dvs. er det en rejse på 2 teleområder betaler du for 1 teleområde, og er det en rejse på 3 teleområder, betaler du for 2 teleområder.

Ønsker du at foretage en rejse, som ikke starter i det teleområde, som start- eller slutzonen på DSB-kortet eller -billetten ligger i, skal du betale normalpris.

Se desuden: Beskrivelse af FynBus’ billetter og kort. 

Har du ikke gyldig billet eller kort, når du bliver kontrolleret af FynBus’ kontrolpersonale, skal du betale en kontrolafgift på 750 kr. FynBus fastsætter kontrolafgiften.

FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29, forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.

Hvis du ikke kan betale kontrolafgiften kontant ved opkrævning i bilen, har du pligt til at oplyse navn og adresse samt forevise legitimation til kontrolpersonalet.

Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning. Kontrolpersonalets afgørelse er gældende. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort.

FynBus’ afgørelse om udstedelse af kontrolafgift kan påklages til Ankenævn for Bus, Tog og Metro.

FynBus kan eftergive en kontrolafgift udstedt i forbindelse med manglende personlig billet/kort, hvis du efterfølgende kan bevise, at du havde gyldig billet/kort på det pågældende tidspunkt. Hvis en kontrolafgift eftergives i den forbindelse, skal du betale et administrationsgebyr på 100 kr.

Hvis en kunde er oprettet i FynBus’ system som selvbetjeningskunde, har kunden ved oprettelse sagt ja til et særskilt sæt handelsbetingelser, der altid kan findes på bestillingssiden.

Medlemmer af Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer kan rejse med åben flextrafik til halv takst i forbindelse med kontantbilletter.

Passagerer, der er blinde eller handicappede, kan have behov for ledsagere på rejsen. Ledsager kan på en rejse sammen med den blinde eller handicappede rejse til halv takst mod forevisning af gyldigt Ledsagerkort Danmark, DSB Ledsagerkort eller medlemskort til Dansk Blindesamfund. På Flextur rejser alle medrejsende i forvejen til halv takst, og ledsagere gives ikke yderligere reduktion end dette.

Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en ledsager med på turen.

Du kan medtage kørestol, men du kan ikke regne med hjælp fra chaufføren til ind- og udstigning. Du skal oplyse ved bestilling, at du medbringer en kørestol.

Du kan gratis tage en førerhund/servicehund med, men du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en førerhund/servicehund med.

Børn under 16 år betaler børnetakst. Dog er der ikke børnetakst på Flextur.

Hvis chaufføren eller kontrolpersonalet er i tvivl om barnets alder, skal barnet forevise legitimation (sygesikringsbevis). Kan barnet ikke vise legitimation, skal han/hun købe en voksenbillet.

Fastspænding af børn i bilen skal ske efter gældende lovgivning. Børn under skolealder skal ledsages af en person på 12 år eller derover.

Du skal oplyse, hvis du medbringer autostol, da disse også optager plads i bilen, se ”bagage og rejsegods”.

Hvis en kunde er oprettet i FynBus’ system som selvbetjeningskunde, har kunden ved oprettelse sagt ja til et særskilt sæt handelsbetingelser, der altid kan findes på bestillingssiden.

Forstyrrelser i driften kan forekomme som følge af forsinkelser, bilnedbrud mv. FynBus og entreprenøren påtager sig ansvar for følgerne af eventuelle forstyrrelser i overensstemmelse med reglerne for Rejsetidsgaranti samt i henhold til almindelige erstatningsretlige principper.

Skæringstidspunkt for anvendelse af Rejsetidsgaranti ved forsinkelser er afhentningstidspunkt + 15 minutter + 20 minutter. Kørslen udføres normalt efter aftalte køretidspunkter, og du kan ikke forvente, at kørslen afventer forsinkede forbindelser på andre busser, tog- og færgeruter.

Der henvises til rejsegarantiens bestemmelser. 

Vigtigt: Er din bestilte kørsel ikke ankommet 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt, skal du altid ringe til Flextrafik 6311 2255, tast 2, og få information om, hvornår bilen ankommer.

Du kan gratis medtage mindre dyr. Dyret skal opbevares i en taske eller transportkasse under hele turen.

Du kan ikke medtage større dyr.

Du kan gratis medtage en fører- eller servicehund.

Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker at tage et dyr med på rejsen.

Kommer du til skade i bilen, eller sker der skade på nogle af dine ting under turen, opfordrer FynBus til, at du straks fortæller det til chaufføren, da dette vil lette den videre sagsbehandling.

Herefter skal du kontakte FynBus, der vil hjælpe med den videre sagsbehandling. Oplys tid, sted, rute og retning til FynBus. Send aldrig personfølsomme oplysninger pr. almindelig mail.


FynBus Flextrafik
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk


Om du har ret til erstatning afgøres på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper. Du kan klage over afgørelser om erstatning via dit eget forsikringsselskab.

Trafikselskabet FynBus varetager planlægning og administration af den offentlige servicetrafik med rutebusser og Flextrafik på Fyn og Langeland.

Entreprenøren/FynBus opbevarer glemte og fundne sager i højst syv dage, hvorefter de afleveres til politiets hittegodskontor.

FynBus kan oplyse hvilken entreprenør, du har kørt med på den pågældende tur, forudsat at du opgiver navn, afhentningsadresse og –tidspunkt ved telefonisk henvendelse.

Personlige kort
Personlige kort (dvs. periodekort og Ungdomskort) er udstedt til en bestemt person, og må kun benyttes af denne person.

Kortet er udstyret med et vellignende pasfoto.

Du skal vise kortet åbent ved hver påstigning, så identifikation er mulig på baggrund af kortnummer og foto på kortet. Ansigtet skal derfor være synligt ved billettering med personligt kort.

Upersonlige kort
Du kan ikke benytte upersonlige kort til åben flextrafik. Dog kan du benytte visse upersonlige DSB-billetter til visse typer åben flextrafik (fx Plustur men ikke Flextur).

Du kan ikke rejse på rekvisitioner og Storkunde-KVIKkort ved Telekørsel.

Ønsker du at klage, skal det ske skriftligt, og klagen skal sendes til:

FynBus
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C
eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk.

 

Det er vigtigt for behandling af klagen, at du fremsender klagen hurtigst muligt, da FynBus ønsker at høre chaufføren/entreprenøren vedrørende eventuelle hændelser. Hurtig fremsendelse vil understøtte både klager og chauffør i redegørelse for situationen.

Behandling af klager forudsætter, at klageren fremsender oplysninger om fulde navn og adresse.

Ved klager med ønske om refusion skal du ligeledes sende dokumentation for afholdte udgifter samt cpr-nummer af hensyn til eventuel udbetaling til NEM-konto.

BEMÆRK: Personlige oplysninger skal sendes som sikker mail. Certifikat til brug for fremsendelse af sikker mail via Nemid kan hentes på flg adresse:

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

Søg på flextrafik@fynbus.dk og hent certifikatet

FynBus’ afgørelse af klager kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Klagevejledning vil være vedlagt FynBus’ afgørelse.

Når du bestiller åben flextrafik, bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel.

Se køreplanerne for åben flextrafik under den enkelte kommune. 

Ved omstigning fra åben flextrafik til bus/tog, skal du beregne mindst 15 minutters ophold for, at du kan nå den videre forbindelse. Bestiller du Plustur holder FynBus øje med den samlede rejse, som Plusturen indgår i, og sørger for, at du når dine forbindelser.

Når du bestiller åben flextrafik, bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel.

Du kan gratis medtage kørestole og gangstativer, såfremt der er plads. Disse anbringes i bagagerum, og du kan ikke regne med chaufførens hjælp til dette.

Kørestolsbrugere skal ved egen hjælp eller ledsagers hjælp kunne komme ind og ud ad bilen. Du kan ikke regne med chaufførens hjælp ved på- og afstigning.

Der ydes erstatning for beskadiget rejsegods på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper.

Du skal ved bestilling altid oplyse hvilke hjælpemidler, du medbringer, så du bliver afhentet af en bil, der er stor nok.

Du må ikke spise eller drikke i køretøjerne.

Rejse uden rejsehjemmel vil medføre udstedelse af kontrolafgift på 750 kr. ved billetkontrol.

Se i øvrigt under billetkontrol.

Det betragtes som misbrug af billetter og kort, hvis du for eksempel:

- bruger billetter og kort, der er udstedt til andre
- benytter forfalskede billetter/kort
- benytter forkert rejsehjemmel, f.eks. en voksen, der rejser på en børnebillet, ændrer i afstempling eller tekst.

Ved misbrug opkræver FynBus differencen mellem den billet, passageren har købt, og den billet man burde have købt, samt en kontrolafgift på 750 kr.

Ved misbrug af personlige kort som periodekort og Ungdomskort kan du miste retten til at købe disse kort.

Hvis du har mistet dit kort, skal du straks og inden for åbningstiden sørge for at få det spærret med henblik på at forhindre misbrug. Ved henvendelse til FynBus i åbningstiden kan følgende kort spærres:

- Periodekort
- Ungdomskort

Henvendelse kan ske til FynBus Kundecenter i Odense på mail fynbus@fynbus.dk eller på FynBus’ hjemmeside www.fynbus.dk med angivelse af navn, adresse og cpr-nummer, samt oplysning om hvor/hvornår kortet er mistet.

BEMÆRK: Personlige oplysninger skal sendes som sikker mail. Certifikat til brug for fremsendelse af sikker mail via Nemid kan hentes på flg adresse:

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

Søg på flextrafik@fynbus.dk og hent certifikatet.

FynBus dækker forbrug på dit buskort efter din spærring af kortet.

Hvis dit kort er blevet væk/mistet, kan du henvende dig til FynBus Kundecenter i Odense og få udstedt et erstatningskort. Prisen for erstatningskort fremgår af FynBus’ Takster. FynBus overfører et eventuelt restbeløb på det bortkomne kort til erstatningskortet.

Der kan gå op til 4 arbejdsdage, før du modtager dit erstatningskort, svarende til leveringstid for et nyt kort. FynBus refunderer ikke eventuelle kontantbilletter, 10-turskort eller lignende fra leveringsperioden.

Du kan ikke få erstattet bortkomne billetter.

Du skal opbevare billetter og kort under kørslen og forevise dem på forlangende.

Hvis en kunde er oprettet i FynBus’ system som selvbetjeningskunde, har kunden ved oprettelse sagt ja til et særskilt sæt handelsbetingelser, der altid kan findes på bestillingssiden.

Har du bestilt åben flextrafik, som du alligevel ikke får brug for, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afbestiller turen.

Har du bestilt din tur via internettet, kan du også afbestille via internettet.

Har du bestilt pr. telefon, skal du ringe til 6311 2255.

Se under de enkelte kommuners køreplaner, hvad åben flextrafik koster.

Ved online bestilling fremgår prisen også af ordrebekræftelsen, som vises, når du har bestilt rejsen. For Flextur fremgår den ligeledes af Rejseplanen inden bestilling.

fynbus.dk/flextrafik kan du se taksterne for Plustur og Flextur.

Alle former for rygning, herunder tobak og e-cigaretter, er forbudt i bilerne.

FynBus’ regler for tidsgyldighed og omstigning gælder ikke for rejser med åben flextrafik.

Dog kan du benytte visse Pendlerkort og tog-billetter til telerute, til teletaxi og til Plustur. Se køreplanerne for yderligere information.

Værnepligtige kan benytte DSBs rejsekort med tilhørende legitimationskort til fri befordring med åben flextrafik på Fyn og Langeland og Ærø.

FynBus’ rejseregler for åben flextrafik er gyldige fra den 1. oktober 2015 og senest ændret den 3. februar 2020. FynBus forbeholder sig ret til at ændre i reglerne.

Fandt du ikke svar? 

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os.

Kontaktinformation

FynBus Kundecenter

Dannebrogsgade 10

5000 Odense C

Kontakt os

Åbningstider

Det med småt