Fynbus.dk benytter cookies for at forbedre din oplevelse.

Klik her for at læse mere  
    Kontakt osOm FynBus
Dansk
Deutsch
English
Udskriv

Rejseregler for telekørsel


– gældende pr. 1. oktober 2015


Beskrivelse af de forskellige typer telekørsel, billetter mv.

Telekørsel er en del af den kollektive trafik, specielt på de steder og tidspunkter, hvor der ikke kører så mange busser. Kørslen skal bestilles på forhånd, og foregår i en ”bil” – det kan være en bus, men er som regel et mindre køretøj. Der findes forskellige typer Telekørsel, fx Teletaxi, Telecity, Telerute og Telependler.

Teletaxi: Kører mellem 2 adresser eller evt. til/fra et centerpunkt eller knudepunkt/skiftested indenfor ét eller flere angivne teleområder (teleområder minder om en buszone, men er typisk større) i kommunen. Teletaxi kører typisk ikke på tværs af kommuner. Køreplan for Teletaxi finder du under den relevante kommune her. Se handelsbetingelser for Teletaxi bestilt via selvbetjening her.

Telecity: Kører mellem 2 adresser eller evt. til/fra et centerpunkt, men kørslen er placeret i et teleområde i/omkring en større by. Køreplan for Telecity finder du under den relevante kommune her.

Telerute: Kører fast rute fra bus-stoppested til bus-stoppested (evt. på en specifik busrute). Teleruten kan køre på tværs af kommunegrænser. Køreplan for finder du under den relevante kommune her.

Telependler: Kører mellem en adresse og et knudepunkt, hvorfra du kan komme videre med bus eller tog. Telependler er en abonnementsordning, hvor man skal bestille teletaxi-ture over en periode på mindst 2 uger. Se handelsbetingelser for Telependler her.

Nedenfor ser du de generelle rejseregler for Telekørsel. Der kan være undtagelser eller andre forhold på visse typer Telekørsel, der enten er beskrevet nedenfor, i den enkelte køreplan eller i særskilte handelsbetingelser.

 • Afvisning af passagerer

  Som passager har du ansvar for at kende og overholde rejsereglerne.

  Chaufføren skal sørge for, at rejsereglerne bliver overholdet og kan bortvise passagerer, der ikke følger chaufførens anvisninger.

  Chaufføren kan afvise passagerer, som ikke har eller ikke vil købe gyldig billet eller kort.
  Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passagerer, som er berusede eller til gene for chaufføren eller de øvrige passagerer.

  Chaufførens fortolkning af rejsereglerne er umiddelbart gældende.

 • Ansvar for rigtig billet/kort
  Det er dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort til turen.
 • Bagage og rejsegods

  Rejsegods er en genstand, der følger dig fra på- til afstigning. Rejsegods kan være:

  - Tasker, kufferter, pakker og lignende
  - Kørestole
  - Rollatorer og lignende gangstøtte, fx trollier
  - Autostole
  - Golfudstyr og lignende

  Du kan tage rejsegods af rimelig vægt og omfang med, hvis der er plads i bilen. Se dog reglerne vedr. kørestole mv. Du skal oplyse ved bestilling, om du ønsker at medbringe kuffert eller lignende større bagage.

  Du kan gratis medtage rejsegods, som du bruger til persontransport (kørestole, gangstativer etc.). Hvis du har rejsegods med, der er tomt/ikke anvendes til persontransport, skal du købe børnebillet/kort for at have dette med.

  Chaufføren kan afvise rejsegods. Du må fx ikke medbringe ildelugtende genstande eller ting, som på anden måde kan genere eller være til fare for de øvrige passagerer i teletaxien. Chaufføren har den endelige afgørelse.

  Du kan ikke regne med chaufførens hjælp til på- og aflæsning af rejsegods. Chaufføren er dog ansvarlig for, at det sker forsvarligt, og du skal derfor altid følge chaufførens anvisninger, herunder anvisninger vedrørende fastspænding.

  Du kan ikke tage din cykel med i bilen, og du kan kun medtage en barnevogn, hvis du selv kan klappe den sammen og anbringe den i bilens bagagerum.

 • Bestilling og bestillingsfrist

  Du skal bestille kørslen hos FynBus´ Bestillingscentral eller via FynBus’ internetbestilling. Du skal bestille din teletaxi senest 2 timer før, du skal bruge den. Telependler skal dog bestilles op til 5 arbejdsdage før.

  Du bestiller her:

  FynBus.dk/Flexbestilling eller på FynBus’ Bestillingscentral: 6311 2255.

  For at bestille Telekørsel via internet skal du først oprette dig som kunde. Der kan være begrænsninger på hvem og hvor, der kan bestilles Telekørsel via internet. Se aktuel information om onlinebestilling på FynBus.dk/Flexbestilling. Telependler skal bestilles via mail 5 arbejdsdage før første kørselsdag.

  Ved bestilling pr. telefon skal du blandt andet oplyse, om du:
  - medbringer større bagage, herunder kørestol/rollator/autostol.
  - skal have førerhund/servicehund med.
  - ønsker at betale med et af FynBus´ kortprodukter (periodekort, Ungdomskort. Husk at oplyse kortnummer).
  - ønsker at være fremme på et bestemt tidspunkt.

  Når du bestiller Telekørsel, bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel.

  Du kan tidligst bestille en kørsel 14 dage, før du skal bruge den. det ønskede afhentningstidspunkt for turen.

  Når du bestiller turen, får du med det samme det forventede afhentningstidspunkt. Ved bestilling af Telependler skal du dog holde dig opdateret på nettet, da afhentningstidspunktet på Telependler løbende bliver opdateret. Bilen kan ankomme 5 minutter før og op til 15 minutter senere i forhold til det oplyste tidspunkt. Bilen kører så tæt på din gadedør som muligt.

 • Betaling

  Har du bestilt via internet, har du mulighed for at betale med betalingskort. Bestiller du pr. telefon, skal du betale kontant i bilen. Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod betalingsbeløb op til nærmeste hundrede kroner. Checks udstedt til entreprenøren på billettens pris kan dog accepteres. Du skal da kunne forevise ID-kort eller Dankort lydende på kontoen.

  Ved Telependler kan kun benyttes gyldige periodekort fra FynBus eller DSB, dvs. rejsekort pendler, rejsekort pendler kombi eller DSB-pendlerkort.

 • Billetter og kort

  Som gyldig billet for Telekørsel gælder kontant betaling, rejsekort pendler, rejsekort pendler kombi, Ungdomskort samt gyldige DSB-kort og –billetter. Du kan i den enkelte kommunes køreplan for Telekørsel se hvilke typer Telekørsel, der findes i den pågældende kommune samt hvilke betalingsmidler, kort og billetter, du kan bruge.

  For periodekort gælder følgende:

  - Har du rejsekort pendler eller pendler kombi, kan du køre uden betaling i de teleområder, som rejsekortets pendlerstrækning ligger i, plus de tilstødende teleområder.

  - Har du DSB-kort eller -billet, kan du køre uden betaling i de teleområder, som togkortets eller togbillettens start- og slutzone ligger i.

  Se desuden: Beskrivelse af FynBus’ billetter og kort. Klik på kommunen her for at finde køreplan for Telekørsel inkl. beskrivelse af teleområder.

 • Billetkontrol

  Har du ikke gyldig billet eller kort, når du bliver kontrolleret af FynBus´ kontrolpersonale, skal du betale en kontrolafgift på 750 kr. FynBus fastsætter kontrolafgiften.

  Hvis du ikke kan betale kontrolafgiften kontant ved opkrævning i bilen, har du pligt til at oplyse navn og adresse samt forevise legitimation til kontrolpersonalet.

  Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning. Kontrolpersonalets afgørelse er gældende. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort.

  FynBus’ afgørelse om udstedelse af kontrolafgift kan påklages til Ankenævn for Bus, Tog og Metro.

  FynBus kan eftergive en kontrolafgift udstedt i forbindelse med manglende personlig billet/kort, hvis du efterfølgende kan bevise, at du havde gyldig billet/kort på det pågældende tidspunkt. Hvis en kontrolafgift eftergives i den forbindelse, skal du i stedet betale et administrationsgebyr på 100 kr.

  FynBus kan ifølge Lov om Trafikselskaber § 29 forlange, at en passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.

  Ved blandt andet følgende former for misbrug vil FynBus inddrage buskort:

  - Ved brug af kort, som er udstedt til andre. Dette omfatter personlige kort, som er udstedt til en given person.

  - Ved ændringer i afstemplinger eller tekst på kort og billetter. Dette anses som forfalskning og vil blive anmeldt til politiet.

  - Ved gentagen misbrug i form af at køre for langt i forhold til købt strækning.

  Hvis en kunde er oprettet i FynBus’ system som telekørselskunde (fx almindelig Teletaxi eller Telependler) har kunden ved oprettelse sagt ja til et særskilt sæt yderligere handelsbetingelser. Se disse handelsbetingelser her.

 • Billettering

  Når du bestiller din tur, får du oplyst prisen på turen. Du kan betale kontant eller fremvise anden gyldig billet ved påstigning i bilen.

  Har du kort, skal du oplyse dit kortnummer ved bestilling.

  Har du bestilt via internettet kan der være mulighed for, at din almindelige Teletaxi betales automatisk via dit tilknyttede betalingskort – dette får du i så fald oplyst ved bestilling. Det er dit eget ansvar at have gyldig billet/kort til turen.

  Ved betaling med periodekort og Ungdomskort kontrollerer chaufføren kortet i forhold til det kortnummer, der er opgivet ved bestillingen.

 • Blinde og handicappede

  Medlemmer af Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer kan rejse med Telekørsel til børnetakst i forbindelse med kontantbilletter.

  Passagerer, der er blinde eller handicappede, kan have behov for ledsagere på rejsen. Ledsager eller hjælper kan rejse til børnetakst mod forevisning af gyldigt Ledsagerkort Danmark, DSB Ledsagerkort eller medlemskort til Dansk Blindesamfund.

  En blind/handicappet kan sammen med én ledsager rejse på én voksenbillet.

  Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en ledsager med på turen.

  Du kan medtage din kørestol, men du kan ikke regne med hjælp fra chaufføren til ind- og udstigning. Du skal oplyse ved bestilling, at du medbringer en kørestol.

  Du kan gratis tage en førerhund/servicehund med, men du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker en førerhund/servicehund med.

 • Børn

  Børn under 16 år betaler børnetakst.

  Hvis chaufføren eller kontrolpersonalet er i tvivl om barnets alder, skal barnet forevise legitimation (sygesikringsbevis). Kan barnet ikke vise legitimation, skal han/hun købe en voksenbillet.

  Fastspænding af børn i bilen skal ske efter gældende lovgivning. Børn under skolealder skal ledsages af en person på 12 år eller derover.

  Du skal oplyse, hvis du medbringer autostol, da disse også optager plads i bilen.

 • Driftsforstyrrelser

  Forstyrrelser i driften kan forekomme som følge af forsinkelser, bilnedbrud mv. FynBus og entreprenøren påtager sig ansvar for følgerne af eventuelle forstyrrelser i overensstemmelse med reglerne for Rejsetidsgaranti samt i henhold til almindelige erstatningsretlige principper.

  Skæringstidspunkt for anvendelse af Rejsetidsgaranti ved forsinkelser er afhentningstidspunkt + 15 minutter + 20 minutter. Kørslen udføres normalt efter aftalte køretidspunkter, og du kan ikke forvente, at telekørslen afventer forsinkede forbindelser på andre busser, tog- og færgeruter.

  Der henvises til Rejsetidsgarantiens bestemmelser.

  For Telependler er der yderligere forhold, du skal være opmærksom på i forhold til korrespondancer og driftsforstyrrelser.

  Vigtigt: Er din Telekørsel ikke ankommet 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt, skal du altid ringe til Flextrafik 6311 2255, tast 2 og få information om hvornår bilen ankommer.

 • Dyr

  Du må gerne tage mindre dyr med i bilen, hvis de er i kort snor (hunde) eller anbragt i transportkasse/taske. Chaufføren afgør i det konkrete tilfælde, hvorvidt du kan medbringe dit dyr.

  Du skal oplyse ved bestilling, at du ønsker at tage et dyr med på rejsen.

  Dyr rejser til børnetakst. Du kan gratis tage en førerhund/servicehund med.

 • Erstatning ved skade på person eller ejendele

  Kommer du til skade i bilen, eller sker der skade på nogle af dine ting under turen, opfordrer FynBus til, at du straks fortæller dette til chaufføren, da dette vil gøre den videre sagsbehandling lettere.

  Herefter skal du kontakte FynBus, der vil hjælpe med den videre sagsbehandling. Oplys tid, sted, rute og retning til FynBus.

  FynBus Flextrafik
  Tolderlundsvej 9
  5000 Odense C
  eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk.

  Om du har ret til erstatning, afgøres på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper. Du kan klage over afgørelser om erstatning via dit eget forsikringsselskab.

 • FynBus - Hvem er vi?

  FynBus varetager planlægning og administration af den offentlige servicetrafikmed rutebusser og Telekørsel på Fyn, Langeland og Ærø.
  Ved rejser med Telekørsel gælder FynBus’ rejseregler for Telekørsel og takster.

 • Glemte sager

  Entreprenøren/FynBus opbevarer glemte og fundne sager i højst syv dage, hvorefter de afleveres til politiets hittegodskontor.

  FynBus kan oplyse, hvilken entreprenør du har kørt med på den pågældende tur, forudsat du opgiver navn, afhentningsadresse og -tidspunkt.

 • Identifikation/billede

  Personlige kort
  Personlige kort (dvs. periodekort og Ungdomskort) er udstedt til en bestemt person, og må kun benyttes af denne person.

  Kortet er udstyret med et vellignende pasfoto.

  Du skal vise kortet åbent ved hver påstigning, så identifikation er mulig på baggrund af kortnummer og foto på kortet. Ansigtet skal derfor være synligt ved billettering med personligt kort.

  Upersonlige kort
  Du kan ikke benytte upersonlige kort, herunder KVIKkort/Storkunde-KVIKkort til Telekørsel. Dog kan du benytte upersonlige DSB-billetter til visse typer Telekørsel (fx almindelig Teletaxi men ikke Telependler).

 • Institutionsbilletter
  Du kan ikke rejse på rekvisitioner og Storkunde-KVIKkort ved Telekørsel.
 • Klager

  Ønsker du at klage, skal det ske skriftligt, og klagen skal sendes til:

  FynBus
  Tolderlundsvej 9
  5000 Odense C
  eller via e-mail: flextrafik@fynbus.dk.


  Det er vigtigt for behandling af klagen, at du fremsender klagen hurtigst muligt, da FynBus ønsker at høre chaufføren/entreprenøren vedrørende eventuelle hændelser. Hurtig fremsendelse vil understøtte både klager og chauffør i redegørelse for situationen.

  Behandling af klager forudsætter, at klageren fremsender oplysninger om fulde navn og adresse.

  Ved klager med ønske om refusion skal du ligeledes sende dokumentation for afholdte udgifter samt cpr-nummer af hensyn til eventuel udbetaling til NEM-konto.

  FynBus afgørelse af klager kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Klagevejledning vil være vedlagt FynBus afgørelse.

 • Koordineret kørsel
  Når du bestiller Telekørsel, bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel
 • Køreplaner for telekørsel

  Se køreplanerne for Telekørsel her.

  Ved omstigning fra Telekørsel til bus/tog, skal du beregne mindst 15 minutters ophold for, at du kan nå den videre forbindelse.

  Når du bestiller Telekørsel, bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være andre passagerer i bilen. Der kan derfor forekomme omvejskørsel

 • Kørestole/gangstativer mv.

  Du kan gratis medtage kørestole og gangstativer, såfremt der er plads. Disse anbringes i bagagerum, og du kan ikke regne med chaufførens hjælp til dette.

  Kørestolsbrugere skal ved egen hjælp eller ledsagers hjælp kunne komme ind i bilen.

  Du kan ikke regne med chaufførens hjælp ved på- og afstigning.

  Der ydes erstatning for beskadiget rejsegods på baggrund af de almindelige erstatningsretlige principper.

  Du skal altid ved bestilling oplyse hvilke hjælpemidler, du medbringer, så du bliver afhentet af en bil, der er stor nok.

 • Mad og drikkevarer
  Du må ikke spise eller drikke i teletaxien.
 • Manglende billet eller kort

  Rejse uden rejsehjemmel vil medføre udstedelse af kontrolafgift på 750 kr. ved billetkontrol.

 • Misbrug

  Det betragtes som misbrug af billetter og kort, hvis du for eksempel:

  • bruger billetter og kort, der er udstedt til andre,
  • benytter forfalskede billetter/kort,
  • benytter forkert rejsehjemmel, f.eks. en voksen der rejser på en børnebillet
  • ændrer i afstempling eller tekst.

  Ved misbrug opkræver FynBus differencen mellem den billet, passageren har købt, og den billet man burde have købt, samt en kontrolafgift på 750 kr.

  Ved misbrug af personlige kort som periodekort og Ungdomskort kan du miste retten til at købe disse kort.

 • Mistet kort/bortkomne kort/billetter

  Hvis du har mistet dit kort, skal du straks og inden for åbningstiden sørge for at få det spærret med henblik på at forhindre misbrug. Ved henvendelse til FynBus i åbningstiden kan følgende kort spærres:

  • Periodekort
  • Ungdomskort

  Henvendelse kan ske til FynBus Kundecenter i Odense eller Svendborg, på mail fynbus@fynbus.dk eller på FynBus’ hjemmeside www.fynbus.dk med angivelse af navn, adresse og cpr-nummer, samt oplysning om hvor/hvornår kortet er mistet.

  FynBus dækker forbrug på dit buskort efter din spærring af kortet.

  Hvis dit kort er blevet væk/mistet, kan du henvende dig til FynBus Kundecenter i Odense eller Svendborg og få udstedt et erstatningskort. Prisen for erstatningskort fremgår af FynBus’ Takster. FynBus overfører et eventuelt restbeløb på det bortkomne kort til erstatningskortet.

  Der kan gå op til 4 arbejdsdage, før du modtager dit erstatningskort, svarende til leveringstid for et nyt kort. FynBus refunderer ikke eventuelle kontantbilletter, 10-turskort eller lignende fra leveringsperioden.

  Du kan ikke få erstattet bortkomne billetter.

 • Opbevaring af billetter og kort

  Du skal opbevare billetter og kort under kørslen og forevise dem på forlangende.

 • Refusion/tilbagekøb

  FynBus foretager ikke refusion eller tilbagekøb i forbindelse med forudbetalt Telekørsel.

  Har du bestilt Telekørsel, som du alligevel ikke får brug for, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afbestiller turen.Har du bestilt din tur via internettet, kan du også afbestille internettet. Har du bestilt pr. telefon, skal du ringe til 6311 2255

 • Rejsens pris

  Se under de enkelte kommuner, hvad Telekørsel koster.

 • Rejsetidsgaranti

  FynBus’ Rejsetidsgaranti omfatter FynBus’ teleområder.

  Med FynBus Rejsetidsgaranti kan du tage en taxi og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt. Dette betyder, at Telekørslen skal være mere end 20 minutter forsinket. Din bestilte kørsel regnes for rettidig, hvis den ankommer 5 minutter før og op til 15 minutter senere end det oplyste afhentningstidspunkt – det skyldes trafik og koordineringen med anden kørsel.

  Eksempel: Hvis afhentningstidspunkt er aftalt til kl. 14.00 kan teletaxien ankomme rettidigt senest kl. 14.15, seneste afhentningstidspunkt inden Rejsetidsgarantien kan træde i kraft er derfor 20 minutter senere, kl. 14.35.

  Er din teletaxi ikke ankommet 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt, skal du altid ringe til Flextrafik på 6311 2255, tast 2 for at få information om, hvornår bilen ankommer.

  Er der er et skift undervejs mellem teletaxi og bus, gælder Rejsetidsgarantien for hele rejsen inden for FynBus’ område. Garantien omfatter også FynBus’ kørsel i takstområder uden for FynBus’ område.

  Rejsetidsgarantien træder i kraft ved forsinkelser, der skyldes fejl fra FynBus’ side, fx at telekørslen udebliver, eller hvis et skift til en bus/et tog mislykkes pga. forsinkelsen.

  Garantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold udefra, som FynBus ikke har haft indflydelse på.

  Hvornår gælder Rejsetidsgarantien ikke?

  • Ved ekstreme vejrforhold, såsom kraftig sne, isslag, kraftig blæst e.l. , der betyder, at der ikke er mulighed for at overholde køreplanerne.
  • I forbindelse med særlige trafikale forhold, fx vejarbejder.
  • Ved arbejdsnedlæggelse eller blokade.
  • Hvis FynBus har varslet forsinkelser i annoncer, på plakater, hængeskilte, lokalradio eller på FynBus’ hjemmeside, eller hvis FynBus har ændret køreplanen og varslet dette.
  • Hvis du kommer for sent fra eller til andre transportformer.
  • I øvrigt i force majeure situationer.

  Hvis du på din rejse skal skifte til bus eller tog, skal du planlægge rejsen, så der er mindst 15 minutter mellem planlagt ankomst og afgang i skiftet.

  Hvis du på rejsen skal skifte til en bus i et andet trafikselskabs område, eller hvis du skal skifte til et tog, dækker Rejsetidsgarantien som udgangspunkt kun den del af rejsen, som FynBus skulle have udført. Det betyder, at hvis Telekørslen er forsinket mere end 20 minutter, betaler FynBus fx kun taxi til togstationen – ikke taxi til den videre rejse til fx København.

  Der gives kun Rejsetidsgaranti, hvis du har ringet til FynBus (6311 2255) med henblik på nærmere aftale.

  Du skal selv lægge ud for teletaxien i første omgang. Senest to uger efter rejsen sendes taxikvitteringen sammen med et refusionsskema (til FynBus’ Kundecenter. FynBus refunderer pengene, hvis betingelserne og tidsfristen for kravet er opfyldt. Krav om rejsetidsgaranti bortfalder, såfremt FynBus kan dokumentere, at betingelserne ikke er opfyldt.

  For Telependler er der yderligere forhold, du skal være opmærksom på i forhold til korrespondancer og driftsforstyrrelser – se de særskilte handelsbetingelser for Telependler her.

 • Rygning
  Alle former for rygning, herunder tobak og e-cigaretter, er forbudt i bilerne.
 • Tidsgyldighed og omstigning

  FynBus’ regler for tidsgyldighed og omstigning gælder ikke for rejser med Telekørsel. Dog kan du benytte dine DSB-billetter hele rejsedagen til almindelig Telekørsel i det teleområde, hvor start- eller slutzonen på billetten er.

  Du kan benytte personlige kort til rejser med Telekørsel - se hvilke i den relevante kommunes køreplan for Telekørsel.

 • Værnepligtige
  Værnepligtige kan benytte DSBs rejsekort med tilhørende legitimationskort til fri befordring med Telekørsel på Fyn og Langeland og Ærø.
 • Ændringer i rejseregler
  FynBus´ rejseregler for Telekørsel er gyldige fra den 1. oktober 2015. FynBus forbeholder sig ret til at ændre i reglerne.


Fandt du ikke svar?

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os.

Flextrafik Bestillingscentral 63112255

Fandt du ikke svar?


Hvis der er noget, du ikke kan finde svar på, så er du velkommen til at ringe til os.

6311 2255